The Kings Gold webshop uses cookies.   
More info   ACCEPT

Kings Gold

Verkoopsvoorwaarden

1. HET AFSLUITEN VAN HET CONTRACT

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend voor de verkoper. Iedere bestelling is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Kings Gold. Zo het contract door meerdere personen wordt ondertekend, is elke ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk tegenover de verkoper.

2. LEVERINGEN EN PRIJS

De aangegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De leveringstermijnen vangen slechts aan bij bevestigde toestemming van de kredietinstelling. Elke vertraging of uitstel van levering kan geen aanleiding geven tot vernietiging of eis tot schadevergoeding. De prijzen voor materiaal van vreemde herkomst zullen, in elk geval van stijging van deviezen, bij levering aangepast worden aan de wisselkoersen in voege op dat ogenblik.

De verkoper houdt zich het recht voor het contract te vernietigen bij abnormale stijging van grondstoffen en/of deviezen.

Verzendingen minder dan € 24,79 worden verhoogd met € 4,96 administratiekosten. Alle opmerkingen of betwistingen omtrent de geleverde goederen dienen schriftelijk medegedeeld te worden uiterlijk binnen 8 dagen na de inontvangstneming. Alle opmerkingen of betwistingen omtrent de prijs dienen schriftelijk medegedeeld te worden uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

3. VERVOER EN MONTAGE

Vervoer en montage zijn ten laste van de koper, evenals bijhorende risico’s. De koper is gehouden de goederen bij hun aankomst na te zien en verhaal op de vervoerder uit te oefenen. Eventuele reis- en verblijfkosten van onze werklieden en verbouwingswerken zijn ten laste van de koper.

4. WAARBORG

Alle machines zijn gewaarborgd tegen grondstoffen- en constructiefouten gedurende zes maanden, vanaf factuurdatum. Deze waarborg dekt enkel het vervangen van de defecte stukken, voor zover bewezen is dat het defect niet te wijten is aan onhandigheid of onvoldoende onderhoud. Deze waarborg slaat niet op de elektrische uitrusting. De waarborg houdt op van zodra de koper de machines verkoopt, herstellingswerken of veranderingen heeft aangebracht aan de machines. Zij dekt geen schade die eventueel aan personen of zaken van derden zou toegebracht worden.

5. BETALING

De betalingen geschieden contant, zonder korting. Elke vertraging in de betaling zal dan rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest doen lopen van 1,5% per maand, ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen en wordt de som onmiddellijk opeisbaar, verhoogd met 15% als schadevergoeding en forfaitaire intrest. Vertegenwoordigers zijn zonder schriftelijke toelating van Kings Gold niet gemachtigd gelden in ontvangst te nemen. Onze facturen met bestemming het buitenland zijn alleen betaalbaar tegen documentair krediet, onherroepelijk en bevestigd. Alle rechten en taksen bij in- en uitvoer zijn ten laste van de koper.

6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De geleverde waren blijven eigendom van de verkoper tot de volledige afbetaling ervan, eventuele kosten en intresten inbegrepen. De koper verbindt er zich toe gedurende deze periode de goederen te laten verzekeren tegen elke mogelijk risico: de verkoper al de begunstigde zijn van het contract en worden tegenover de verzekeringsmaatschappij in al de rechten van de koper gesubrogeerd. De verkoper behoudt zich het recht voor de facturen te laten overschrijven in de Handelsrechtbank volgens de modaliteiten van artikel 20/5 van de wet op de voorrechten en hypotheken.

7. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

In geval van niet-aanvaarding of weigering de goederen in ontvangst te nemen, en zulks aanleiding is tot vernietiging van het contract, vallen alle kosten ten laste van de koper. Bovendien zal 30% van de overeengekomen koopsom dienen betaald te worden als schadeloosstelling, en dit zonder aftrek van eventuele andere te betalen sommen. Ingeval de koper in gebreke blijft wat betref het stipt betalen op de vervaldag, zal de koop van rechtswege ontbonden kunnen worden door toezenden van een aangetekende brief aan de koper. Bij deze verplicht de koper zich de goederen en machines terug te geven binnen 24 uren na ontvangst van bovengemelde aangetekende brief, dit zonder zich op enig recht van retentie te kunnen beroepen. Alle tot op dit ogenblik gedane betalingen blijven eigendom van de verkoper bij wijze van schadevergoeding. Alle kosten van protest, hernieuwen van wissels en effecten, en eventuele gerechtskosten vallen ten laste van de koper.

8. RECHTBANK

Voor eventuele gedingen, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit deze overeenkomst, is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

 

  

Address

Kings Gold
Robert Depoorter
Duinenstraat 94 bus 208
8400 Oostende
België
BTW: BE 0781 111 702

Contact

  0032 495 18 24 08
  shop@kingsgold.be
  www.kingsgold.be
IBAN: BE82 0635.9957.9768
BIC: GKCC BE BB

 

 

 

©2018 Kings Gold, all rights reserved.
Sales conditions |  Privacy |  Online disputes