Kings Gold

Privacyverklaring

Artikel 1: Algemeen

Kings Gold, gevestigd te 8400 OOSTENDE, Duinenstraat 94 bus 208, met ondernemingsnummer BE 0781 111 702, is verantwoordelijk voor de verwerking van personengegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kings Gold draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Kings Gold.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/ of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Kings Gold de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Kings Gold is verantwoordelijk en staat in voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 3: Websites van derden en cookies

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wij maken op deze website tevens gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens

Kings Gold kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van Kings Gold wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten,… . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten. 2 Er is geen uitwisseling van gegevens met partners, leveranciers of andere aangestelden dewelke buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Artikel 5: Soorten persoonsgegevens

Door Kings Gold wordt uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc…verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier of een verzoek tot technische interventie/technische info. Daarnaast registreert Kings Gold bij uw bezoek aan de website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen…. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website.

Artikel 6: Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via de website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult of bij verzoek tot technische interventie/technische info.

Artikel 7: Doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens

Kings Gold gebruikt de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren of gevolg te geven aan uw verzoek. U verklaart zich er tevens uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens door Kings Gold worden gebruikt voor direct marketing doeleinden.

Artikel 8: De bewaringsduur van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen de Kings Gold en uzelf, worden uw gegevens bewaard tijdens heel de duur van de contractuele relatie en tot vijf jaar na het beëindigen ervan.

Artikel 9: Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U beschikt tevens over het recht om een kopij van Uw persoonsgegevens te bekomen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar shop@kingsgold.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. U kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien u nadere informatie wenst of als u niet akkoord gaat met het standpunt ingenomen door Kings Gold. U vindt alle nodige informatie hiervoor op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be .

Artikel 10: Wijziging van het privacybeleid

Kings Gold behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving inzake privacy.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze privacyverklaring valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te OOSTENDE, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

  

Address

Kings Gold
Robert Depoorter
Duinenstraat 94 bus 208
8400 Oostende
België
BTW: BE 0781 111 702

Contact

  0032 495 18 24 08
  shop@kingsgold.be
  www.kingsgold.be
IBAN: BE82 0635.9957.9768
BIC: GKCC BE BB

 

 

 

©2018 Kings Gold, all rights reserved.
Sales conditions |  Privacy |  Online disputes